הביבסו ףונ - 2 תוליעפ

םתוא אוצמל ןתינ .םיפונ םיעיפומ תובר תוריציב (א)
רוזאבש טושפה שופיחה תביתב "םיפונ" תביתכ ידי לע
":אשונ" תחת "םיפונ" תריחב ידי לע וא רויסה
.םדקתמ שופיחב

:םיאבה םיטנמלאה תא ראתו הלא תוריציב ןנובתה

.עבצב שומישה - תוינועבצ
וז דציכו ןתביבסל תוסחייתמ תויומדה דציכ - םישנא
.ןהילע העיפשמ
םיצפח וא היחמצ ,םיניינב םנשי םאה - םמודו חמוצ
?םיארנ םה ךיא ?םיאצמנ םה ןכיה ?הנומתב
תיזחה ןיב ןיחבמ התא םילדבה וליאב - עקרו תיזח
?הנומת לכב עקרהו
 •
 •
  
 •
  
 •
   

הנכמ תולעב תונומת 4 רחב ,תנחבש תונומתה ןיבמ (ב)
וא הנומתה אשונ תויהל לוכי ףתושמה הנכמה .ףתושמ
.הלש עוציבה ןפוא

.םירויאכ תונומתב שמתשהו רצק רופיס בותכ (ג)


 


מדריך למורה

פעילויות לתלמיד

מקורות מידע