תונחמבו תואטגב םייחה חרוא - 3 תוליעפ

תואטגב םייחה חרוא תא תוראתמ תובר תוריצי (א)
2-ב םייחה חרוא תא תוארמה תונומת 8 רחב .תונחמבו
לע םישנא לש תונומת אוצמל ןתינ .םינוש תומוקמ 3 וא
רוזאבש טושפה שופיחה תביתב "םישנא" תביתכ ידי
םיאבה םיאשונהמ המכ רוחבל איה תפסונ ךרד .רויסה
,"יאנפ" ,"הדובע" ,"ןוזמ" :םדקתמ שופיחב
."תרוסמו תד" ,"האורבת" ,"תולמעתה"

םיטנמלאה תא ראתו תרחבש תונומתב ןויעב ןנובתה
:םיאבה

םיארנ םה םאה ?םינקז וא םיריעצ םה םאה - םישנא
?םילוח וא םיאירב
?הנומתב םישנאה םיאצמנ הביבס וזיאב - הביבס
דומלל ןתינ המ ?הנומתב םישנאה םישוע המ - תוליעפ
?תונחמבו תואטגב םוי םויה ייח תודוא ךכמ
?םתוליעפב םישנאה םישמתשמ םיצפח וליאב - םיצפח
 •
  
 •
 •
  
 •
   

המודה תא שגדה .תרחבש תוריציה ןיב הוושה (ב)
תונחמהו תואטגה ןיב םילדבהל סחייתה .ןהניב הנושהו
.תרחב םהב םינושה

הלחתה תדוקנכ ןהב שמתשה .תומוד תונומת 4 רחב (ג)
.רצק רופיסל


 


מדריך למורה

פעילויות לתלמיד

מקורות מידע