תונחמבו תואטגב םדאה תומד - 1 תוליעפ

םיטנמלא לע דומע ,יתצובק וא ישיא ןפואב (א)
האילכ יאנתב שונא םלצ תרימשל ךתעדל םיבושחה
.המחולו

תופקשמה תוריצי אצמ .תונמאה תוריציב ןנובתה (ב)
דומע .(א) הלאשב תסחייתה םהילא םיטנמלאהמ קלח
.תאז וראית םינוש תומוקמב םינוש םינמא הב ךרדה לע

רוביחל הלחתה תדוקנכ תרחבש תוריציב שמתשה (ג)
תואטגב םישנאה ינפב ודמעש םיישקל סחייתמה
.םיישק םתוא םע םהלש תודדומתהה יכרדלו תונחמבו
תודלותו םינמאה תויפרגויב ,ידומילה רמוחה תא לצנ
.תונחמהו תואטגה


 


מדריך למורה

פעילויות לתלמיד

מקורות מידע