הביבסו ףונ - 2 תוליעפ

-ןס הנחמ ,ןייפמוק הנחממ תונמאה תוריציב ןייע (א)
ףודפד ידכ ךות .הנבוק וטגו ןיזרט וטג ,ןאירפיס
תוריצי רוחבל רחב תייצפואב שמתשה ,תוריציב
.וטג/הנחמה תביבס וא ףונ תא תוראתמה

ולא תונומתב אוצמל תיפיצש םיטנמלאה תא םושר (ב)
.םייופצ יתלב ויה וא ועיתפהש הלא תא ןכו

תונמא תוריצי לש הנטק הכורעת ןיכהל תשקבתנ (ג)
תוריצי 6 רחב .וטגה וא הנחמה תביבס תא תוראתמה
הכורעתל המדקה/אובמ בותכ .ןהמ תחא לכל תרתוכ ןתו
הב ךרדה תאו תרחבש תואטגה וא תונחמה תא ראתמה
.תונמאה תוריציב םיראותמ םה
תונחמהו תואטגה תודלותב אוצמל ןתינ עקר רמוח
.דומיל רמוחה קרפבש םירמאמבו


 


מדריך למורה

פעילויות לתלמיד

מקורות מידע