תונחמבו תואטגב םייחה חרוא - 3 תוליעפ

2-ב םייחה חרוא לע דומלל ןתינ ןהמ תוריצי 6 רחב (א)
תביתכ ידי לע תאז אוצמל ןתינ .תונחמו תואטג 3-
ךרד .רויסה רוזאבש טושפה שופיחה תביתב "םישנא"
שופיחב םיאבה םיאשונהמ המכ רוחבל איה תפסונ
,"תולמעתה" ,"יאנפ" ,"הדובע" ,"ןוזמ" :םדקתמ
םינמאה תודוא ארק ."תרוסמו תד" ,"האורבת"
.הלא תוריציל םירושקה תומוקמהו

:תואבה תודוקנה לע דומע (ב)
ךלש םדוקה עדיה תא תוריציה תומאות הדימ וזיאב
םיטרפ תופשוח ןה םאה ?תונחמבו תואטגב םייחה יבגל
השק היה ךתעדל םאה ?םיעיתפמ וא םייופצ יתלב
?הדימ התואב םלוכל

וא וטגב םייחה חרוא לע יאנותיע רמאמ בותכ (ג)
.םוקמב תיתוברתה תוליעפב דקמתה .הנחמב
תונחמהו תואטגה תודלות ,םינמאה תויפרגויבב רזעה
.דומילה רמוחבו


 


מדריך למורה

פעילויות לתלמיד

מקורות מידע