- תונחמבו תואטגב םדאה תומד - 1 תוליעפ
שונא םלצ לע רומשל אולכה תונויסנ

לע דומעו תונחמבו תואטגב ורצונש תואנקוידב ןייע (א)
תוריציב דחוימב ןנובתה .םהב םיריסאה רואית ןפוא
.קלאשו רדפ ,הבושרוב ,סקוא תאמ

רתסא ,ךבקז הילמע לש ןהיתוריצי ןיב הוושה (ב)
ןניה תוריציהמ וליא - יק'צומולוא הנילאהו אירול
?"תוינוימד" וליאו "תויתואיצמ"

תולאשה יתש וא תחא לע הנועה רוביח בותכ (ג)
:תואבה

?האושה תונמאב ןוימדה דיקפת היה המ
תונמא תוריציו "םיפוימ" תואנקויד ןיב רשק שי םאה
?האושה תונמאב "תוינוימד"
 •
 •
   

םינמאה תויפרגויבב רזעהו תויפיצפס תואמגוד אבה
רמוח האר) "האושב תיתוזחה תונמאה" רמאמבו
.(דומיל


 


מדריך למורה

פעילויות לתלמיד

מקורות מידע