יתונמאה גוצייה - הביבסו ףונ - 2 תוליעפ

תביבס תא תוראתמה םינוש םינמא תאמ תוריצי 8 רחב (א)
רוזאב) רחב תייצפואב שמתשהל ןתינ .תונחמהו תואטגה
.הריצי לכ יבגל תורעה בותכלו תוריצי רוחבל ,(תופתתשהה

:תואבה תודוקנה לע דומע (ב)

?ןתביבס לא הנומתב תויומדה תוסחייתמ דציכ
?הנחמה תולובגל ץוחמש םלועה ראותמ ןפוא הזיאב
ותביבסל סחיב ומצע תא ןמאה םקממ ןכיה
?תילאירוטקיפה
 •
 •
 •
   

:ןלהלש אשונה לע רוביח בותכ (ג)

.האושה תונמאב ףונה ירואיתב ןוימדו תואיצמ ןיב סחיה
 •
   


 


מדריך למורה

פעילויות לתלמיד

מקורות מידע