- תונחמבו תואטגב םייחה חרוא - 3 תוליעפ
תיתונמאה הריציה

תאמו םינוש תומוקממ תונמא תוריצי רפסמ רחב (א)
תוריציה ןיב םיירקיעה םילדבהה תא ןייצ .םינוש םינמא
,ןונגס ,אשונ תניחבמ תויהל םילוכי םילדבהה .תרחבש
...הקינכט וא םירמוח

תונונגסמ םיעבונכ הלא םילדבהמ קלח ריבסהל ןתינ (ב)
םלוא .םינמאה ברקב רחא תוניינעתה דקוממ וא םינוש
.תוריציה ורצונ םהב םיאנתהמ םיעבונ םהמ קלחש ןכתי
הנילאה ,טרבא ןריא לש תויפרגויבה תא ארק
וליא ןייצ .אירול רתסאו ןגוב רדנסכלא ,יק'צומולוא
תונוטלשה סחי לשמל - םתריצי לע ועיפשה םיטנמלא
םלג ירמוחל תושיגנה וא ,םירחא םיריסא לש םסחיו
.הריציל

תופקשמ דציכ רבסהו םינוש תומוקמ ינש רחב (ג)
סחיו תונוש תושיג תומוקמ םתואמ תונמאה תוריצי
.תויפיצפס תואמגוד אבה .תיתונמאה הריציה יפלכ הנוש


 


מדריך למורה

פעילויות לתלמיד

מקורות מידע