תונחמבו תואטגב םדאה תומד - 1 תוליעפ

.םישנא םיעיפומ ןהב תונוש תונמא תוריצי 6 רחב (א)
תביתב "םישנא" תביתכ ידי לע תאז אוצמל ןתינ
.רויסה רוזאבש טושפה שופיחה

תוריציהמ תחא לכב םיאבה םיטנמלאה תא ראת
:תרחבש

?םישנאה םישבול המ - דוגיב
?םישנאה םיאצמנ הביבס וזיאב - הביבס
םה םאה ?הנומתב םישנאה םישוע המ - תוליעפ
?המ רבדב םיקסוע
םיצפח שפח ?הנומתב אצמנ דוע המ - םיצפח
.הקוחרהו הבורקה הביבסב
 •
 •
 •
  
 •
   

תונושה תויומדה ןיב ףתושמ הנכמ אוצמל ןתינ םאה (ב)
,םתביבסל ,םשובלל סחייתה ?תרחבש תוריציב
.רחא טרפ לכל וא םביבסש םיצפחל ,םתוליעפל

.תרחבש תונומתה לכ תרזעב רצק רופיס בותכ (ג)


 


מדריך למורה

פעילויות לתלמיד

מקורות מידע